โค้ด ตัวอย่าง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 12:31 น.

.Net

messagebox สำหรับ asp.net

private void MessageBox(string message)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(message))
{
Response.Write("<script type=\"text/javascript\" language=\"javascript\">");
Response.Write("alert('" + message + "');");
Response.Write("</script>");
}
}

 


 

MessageBox And Redirect

Response.Write("<script language='javascript'>window.alert('Your Message');window.location='Default.aspx';</script>");

 


Password Mode Reset

if(IsPostBack && txtPassword.Text != string.Empty)

{

txtPassword1.Attributes["value"] = txtPassword.Text;

}

 


 

2. การทำ Login แบบดึงข้อมูลจาก database อย่างง่าย

Dim sql As String
Dim ds As DataSet
sql = "select EmpID,EmpName,Position from TblEmployee where Username='" & txtUserName.Text.Trim() & "'and Password='" & txtPassword.Text.Trim() & "'"
ds = mnDb.QueryDataSet(sql, "account")
If ds.Tables("account").Rows.Count <> 0 Then
FrmMainmenu.Show()
Me.Hide()

Else
MessageBox.Show("Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง")
txtPassword.Clear()
txtUserName.Clear()
txtUserName.Focus()
Exit Sub
End If


3. ปุ่มลบใน Gridview แบบ imagebutton

 

GridViewRow gvr = (GridViewRow)((ImageButton)sender).Parent.Parent;
MyDT = (DataTable)Session["Cart"];
rows = gvr.RowIndex;
MyDT.Rows[rows].Delete();
MyDT.AcceptChanges();
GridView1.DataSource = MyDT;
GridView1.DataBind();


4. Textbox รับเฉพาะตัวเลข

Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles Tclassroom.KeyPress
   If IsNumeric(e.KeyChar) = False AndAlso e.KeyChar <> Chr(8) Then
     e.KeyChar = Chr(0)
     If MsgBox("รับเฉพาะตัวเลข") Then
     End If
   End If
 End Sub


5. ส่งค่าจาก Child form ไป Parent form


foreach (Control c in this.ParentForm.Controls)
{
if (c is Button)
{
if (c.Name == "button1")
{

c.Text ="555";
}
}
}


6. Close All Child Form

 Private Sub CloseAllChildFrom()
Dim f As Form
For Each f In Me.MdiChildren
f.Close()
Next
End Sub


SQL SERVER Format Date


1. Convert  DateTime

SELECT convert(varchar,DateField1,110) FROM Table1 mm-dd-yyyy 08-29-2006
SELECT convert(varchar,DateField1,010) FROM Table1 mm-dd-yy 08-29-06
SELECT convert(varchar,DateField1,101) FROM Table1 mm/dd/yyyy 08/29/20062. การ select ข้อมูลจาก 2 table ด้วยการ Union

 


select field1, field2, . field_n
from tables
UNION
select field1, field2, . field_n
from tables; 

Crystal Report

1. การ Connect Crystal report กรณีระบบถาม User Password

 

Dim ConnInfo As New ConnectionInfo
With ConnInfo
.ServerName = ".sqlexpress" ' ชื่อ Server หรือ IP Address ของ Server
.DatabaseName = "db100" ' 'ชื่อฐานข้อมูล
.UserID = "user" 'ชื่อล็อกอินฐานข้อมูล
.Password = "pasword" 'รหัสผ่านฐานข้อมูล
End With
For Each cnInfo As TableLogOnInfo In Me.CrystalReportViewer1.LogOnInfo
cnInfo.ConnectionInfo = ConnInfo
Next


2. การเรียกใช้ Crystal report แบบมี parameter

 

Dim rpt As CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument = New CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument()

rpt.Load(Application.StartupPath + "\\Cyrstalfilename.rpt")
rpt.SetParameterValue("d1", Textbox1.Text)
CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:49 น.